REGULAMIN APLIKACJI NOTIPORT

 

§1
Definicje

  

Serwis – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem: www.notiport.com.

Aplikacja – narzędzie służące do korzystania z funkcjonalności systemu na stronie internetowej www.notiport.com

Operator – Notiport Bartosz Kloc (NIP: 6831993550), woj. podkarpackie, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. RZESZÓW, Szopena, nr 59, 35-055, poczta RZESZÓW.

Użytkownik – osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat) – prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Użytkownika utworzone w serwisie na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem formularza udostępnionego w serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu świadczenia Usług dla klientów.

Panel – internetowy system udostępniony dla użytkowników posiadających zarejestrowane konto, opłacany w formie abonamentu, służący do kompleksowej obsługi zdań związanych z prowadzeniem salonu, gabinetu, za pośrednictwem Internetu, dostępny pod adresem notiport.com . Który umożliwia korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią niniejszego Regulaminu.

Konto Użytkownika – prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika zarejestrowanego indywidualne, chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu Użytkownika zarejestrowanego, będące częścią serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu. Posiadanie konta umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Operatora.

Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na w serwisie poprzez wskazanie podanych w formularzu danych, złożenie wymaganych oświadczeń oraz przesłanie Operatorowi. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Poprawne dokonanie rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika oraz rozpoczęciem Okresu próbnego.

Usługa – usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu.

Umowa – nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

System – system operacyjny niezbędny do korzystania z usług.

Opłata – opłata abonamentowa, płatna przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych. Płatna jest elektronicznie z góry za plan abonamentowy. Uregulowanie opłaty skutkuje przedłużenie ważności usługi.

Opinia – treść zamieszczona przez Użytkownika, zawierająca ocenę Usługi zrealizowanej na jego rzecz przez Operatora.

Okres próbny – 14 dni kalendarzowych licząc od dnia uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, w których Użytkownik może korzystać z Usługi bez konieczności wnoszenia opłaty.

Blokada konta – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z konta z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Pomoc techniczna – wsparcie Operatora w zakresie obsługi konta Użytkownika.

Siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć oraz na które nie miał wpływu Operator pomimo dołożenia najwyższej staranności, a w szczególności : klęski żywiołowe, pandemia, pożar, trzęsienie ziemii, Awaria infrastruktury dostawcy usług hostingowych, działanie osoby trzeciej, działanie nie korzystne kontrahenta.

Regulamin – niniejszy dokument, który określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych. Regulamin stanowi treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem, a przystąpienie do rejestracji konta oraz złożenie wymaganych oświadczeń jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy. Integralną część Regulaminu stanowi tabela opłat. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://notiport.com/regulamin-serwisu.

Licencja – licencja niewyłączna, nieodpłatna udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Usługi.

Newsletter – Użytkownik, który wyrazi chęć otrzymywania od Operatora wiadomości o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach, zmianach.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tabela opłat – integralna część Regulaminu zawierającego informacji o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji.

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://notiport.com/polityka-prywatnosci/ 

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
  

1. Podane informacje na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

2. Świadczenie wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu Operatora odbywa się za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu – 24 godziny na dobę.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz marki Notiport jest Operator.

4. Mając na uwadze stały rozwój Serwisu oraz Usług, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności aplikacji – Panelu dostępnego w ramach Usługi, w szczególności poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług lub usunięcie istniejących, a także zmianę sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu chyba, że zakres planowanych zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowego Regulaminu.

5. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach, o których mowa w ust. 4 powyżej w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia.

6. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.

7. Korzystanie z Usług Serwisu jest dobrowolne dla każdego Użytkownika, a dokonanie Rejestracji nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Użytkownik składa Zamówienie na Usługę o której mowa w paragrafie 4 ust. 2 a, b, c, niniejszego Regulaminu – stanowiące zawarcie Umowy związane z obowiązkiem zapłaty.

8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili Rejestracji konta.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody który nie powstały z jego winy, a odpowiedzialność ograniczona jest do trzykrotności wysokości opłaty abonamentowej.

11. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Operator podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez zastosowanie Blokady Konta lub usunięcie Konta Użytkownika i uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji. Użytkownik jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Użytkownika oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej.

12. Zarejestrowany Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.

13. Zarejestrowany Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika.

14. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie konkretnemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Użytkownika na rzecz innych podmiotów, jak i zakaz udostępniania Konta Użytkownika (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.

15. Zabrania się Użytkownikowi korzystać z serwisu i Aplikacji w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Operatora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Operatora lub oferowane przez niego Usługi.

16. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Aplikacji. Operator dołoży wszelkich starań aby prowadzone prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.

17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu jeżeli zostały spowodowane przez:
a) działanie Siły wyższej przez które należy rozumieć jako zdarzenia losowe, takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie.
b) działanie osób trzecich w żaden sposób niezwiązanych z działalnością Operatora,
c) modernizacje, aktualizacje lub naprawy Serwisu, a przerwa w dostawie nie przekracza 24 h

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za w związku ze szkodą powstałą na skutek wadliwej działalności operatora usług płatniczych przez zewnętrzne firmy.

19. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podmiotów, którym udzielił dostępu do konta.

  

§3

Warunki korzystania i Rejestracja konta w serwisie

 

1. W celu korzystania z Serwisu Operatora, wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

a) urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowanej przeglądarki w aktualnej wersji z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
c) minimalnej rozdzielczość dla aplikacji 1366×768 pikseli
d) aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Operatorowi formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony na stronie internetowej Serwisu.

3. Niezbędne dane do wypełnienia formularzu to:
a) nazwa użytkownika – indywidualnie przypisana dla każdego zakładającego konto, używana przy każdorazowym logowaniu na konto Użytkownika,
b) hasło do konta – Użytkownik zobowiązany jest do podania wymyślonego hasła, które należy podawać podczas każdego logowania. Przy rejestracji konta, wymagane jest podanie dwukrotnie tego samego hasła,
c) adres e-mail – Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający rejestrację i utworzenie konta, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, na podany adres e-mail będą przesyłane darmowe treści zawierające w szczególności informacje handlowe oraz marketingowe;
d) imię i nazwisko oraz dane związane z nazwą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej w tym nr NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer telefonu.

4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. W celu prawidłowego zakończenia procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Otworzenie strony internetowej serwisu za pomocą linku aktywacyjnego oraz dokonanie pierwszego logowania stanowi zakończenie procesu rejestracji.

6. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji konta Użytkownika następuje aktywacja konta Użytkownika na Okres Próbny. W Okresie Próbnym Użytkownik na dostęp do Usługi Aplikacji w zakresie „Pakiet Start”.

7. W Okresie Próbnym oraz po jego zakończeniu Użytkownik może złożyć zamówienie na świadczenie Usług dostępnych w Aplikacji o których mowa w paragrafie 4. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta Użytkownika wskazując:
a) rodzaj pakietu,
b) dane niezbędne do wystawienia faktur oraz adres poczty elektronicznej, na jaki faktury powinna zostać wysyłana.

8. W razie braku złożenia zamówienia w trakcie trwania Okresu Próbnego lub zaraz po jego zakończeniu (24 h), Konto Użytkownika zostanie zablokowane do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług.

9. Złożenie zamówienia przez Użytkownika poczytuje się za zawarcie Umowy na czas nieokreślony, przy czym konto Użytkownika jest automatycznie aktywowane na kolejne następujące po sobie okresy rozliczeniowe z możliwością jej wypowiedzenia w terminach o których mowa w paragrafie 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
10. Uiszczenie zapłaty z góry za kilka okresów rozliczeniowych powoduje przedłużenie konta o okres proporcjonalny do uiszczonej opłaty.

11. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona zapłaty za złożone zamówienie lub nie ureguluje opłat za Usługę w terminie wskazanym w dokumencie księgowym lub w terminie określonym w ramach Konta Użytkownika oraz pomimo wezwania go przez Operatora w formie wiadomości e-mail oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Użytkownika do realizacji płatności, we wskazanym dodatkowym terminie, Konto Użytkownika zostanie zablokowane do czasu uregulowania opłat.

12. Użytkownik wraz z rejestracją Konta Użytkownika wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

13. W czasie trwania Umowy, Użytkownik może zmienić Pakiet Usług w ramach Aplikacji lub wydłużyć ważność Konta z tym zastrzeżeniem, iż wybór Pakietu o niższej cenie, nie jest związany z obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już opłat.

14. Zmiana Pakietu Usług świadczonych w ramach Aplikacji lub wydłużenie okresu ważności Konta Użytkownika zostaje wprowadzone z chwilą dokonania ich przez Użytkownika w zakresie Konta.

15. Rozliczenie należności z tytułu zmiany Pakietu Usług w przypadku wybrania Pakietu o wyższej cenie, zostanie dokonane zgodnie z Tabelą Opłat, proporcjonalnie do okresu w jakim Użytkownik korzystał z poszczególnych Pakietów. 

§4
Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Aplikacja zawiera trzy (3) dostępne pakiety dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto.

2. Użytkownik może wybrać jeden z czterech dostępnych pakietów:
 

Nazwa pakietu Cena pakietu Ilość SMS Ważność
Abonament  123,00 PLN 0 30 dni
SMS 125  15,00 PLN 125 szt. 30 dni
SMS 385  35,00 PLN 385 szt. 30 dni
SMS 500 50,00 PLN 500 szt. 30 dni

  

§5
Prawa i obowiązki Użytkownika

  

1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej za pomocą poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym oraz niewprowadzających w błąd,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
c) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora,
e) niezwłocznej aktualizacji danych niezbędnych dla posiadania konta oraz prowadzenia panelu,
f) terminowego regulowania opłat,
g) podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia nieuprawnionym osobom wykorzystania danych dostępowych do konta, w szczególności bezpiecznego przechowywania, a także w razie ich wycieku z przyczyn zależnych od Użytkownika do poniesienia odpowiedzialności za powstałe szkody.

 

§6
Prawa i obowiązki Operatora

 

1. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi przy zachowaniu należytej staranności.

2. Operatorowi przysługuje prawo do dokonania Blokady Konta gdy:
a) Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Użytkownik używa konta w sposób niezgodny z prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa powyżej, Operator wezwie Użytkownika wyznaczając mu odpowiedni termin do zaprzestania i usunięcia naruszeń. W przypadku braku zaprzestania naruszeń pomimo wezwania, Operator może dokonać Blokady Konta. 

§7
Płatności


1. Z tytułu korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji, Użytkownik dokona płatności za wykupiony dostęp do wybranego pakietu za pomocą operatora płatności Przelewy24.

2. W celu dokonania płatności należy:
a) na etapie podsumowania koszyka w ramach zalogowanego konta Użytkownika w serwisie wybrać płatność „Przelewy24”, po którym nastąpi przekierowanie do zakładek „Przelew Online” z listą dostępnych do wyboru banków,
b) wybrać właściwą dla swojego rachunku bankowego placówkę finansową, po której nastąpi przekierowanie do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu na swoje konto należy potwierdzić automatycznie wygenerowany formularz przelewu.

3. Po dokonaniu potwierdzenia przelewu, Użytkownik otrzyma informację, że transakcja przebiegła prawidłowo i opłata za dany pakiet została dokonana.

§8
Wypowiedzenie Umowy


1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Oświadczenia w formie pisemnej lub za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz przesłać oświadczenie:
a) listem poleconym na adres Operatora,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub funkcjonalności dostępnej w zakresie Konta Użytkownika.

3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na 14 (czternaście) dni roboczych przed zakończeniem okresu ważności Konta Użytkownika. Zapisy w przedmiocie sposobu i formy wypowiedzenia zawarte w ust. 2 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia Umowy.

4. Złożenie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przed upływem uiszczonej z góry opłaty za kilka okresów rozliczeniowych nie powoduje po stronie Operatora zwrotu uiszczonych przez Użytkownika Opłat.

5. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy spowoduje w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o wypowiedzeniu usunięcie konta Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi.

§9
Rozwiązanie Umowy przez Operatora

 

1. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w sytuacji gdy:
a) Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu w tym w szczególności warunki udzielonej licencji,
b) Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c) treści zamieszczone przez Użytkownika na stronie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
d) Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w sytuacji gdy:
a) Użytkownik nie uiścił należności przy jednoczesnym braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkującym rozwiązaniem Umowy,
b) Użytkownik dopuszcza się naruszeń o których mowa w paragrafie 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

3. Operator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny Blokady Konta, o których mowa paragrafie 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu nie ustaną w terminie 14 dni od jej dokonania. 

§10
Prawa własności i prawa autorskie 

1. Wszelkie materiały umieszczone i udostępnione w serwisie a także dostępne Usługi w ramach aplikacji tj. forma, sposób przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz przysługują Operatorowi.

2. Operator aplikacji na potrzeby korzystania przez Użytkowników z dostępnych Usług udziela Użytkownikom nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niezbywalnej Licencji na korzystanie z aplikacji.

3. Licencja ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego zasięgu sieci Internet. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników do jej tymczasowego używania w ramach trwania umowy o świadczenie usług poprzez jej trwałe zwielokrotnianie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością, która została określona w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownikowi nie przysługuje żadne inne prawo z zakresu własności intelektualnej niż to, które wynika bezpośrednio z treści Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie wywiązywania się z powyższego zobowiązania, będzie to skutkować możliwością naruszenia autorskich praw majątkowych Właściciela aplikacji do Systemu oraz pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności prawnej za takie naruszenia.

§11
Reklamacje

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w zakresie funkcjonalności aplikacji oraz Usług dostępnych w ramach Platformy.

2. Reklamacje należy składać:
a) pisemnie za pośrednictwem listu poleconego na adres Operatora,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika, firmę, numer NIP, adres pocztowy, adres e-mail, a także opis przedmiotu reklamacji z określeniem żądania oraz jej uzasadnienie.

4. Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni roboczych oraz przesłać swoje stanowisko na adres wskazany przez Użytkownika.

§12
Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Notiport Bartosz Kloc (NIP: 6831993550), woj. podkarpackie, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. RZESZÓW, SZOPENA, nr 59, 35-055, poczta RZESZÓW, adres e-mail: kontakt@notiport.com.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: kontakt@notiport.com

3. Przetwarzamy dane, które są podawane w ramach korzystania z Serwisu Operatora zawierają:
a) dane w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym,
b) dane pozostawione w związku z korzystaniem z Serwisu jak również znajdujące się plikach cookies oraz adres IP urządzenia Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.

5. Administrator przetwarza dane w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
b) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
d) marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

8. Użytkownikom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).

9. Użytkownikom przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

11. Administrator informuje, że dane będą podlegały profilowaniu.

12. Dane Użytkowników mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. W celu uzyskania kopii danych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kontakt@notiport.com

§13
Postanowienia końcowe 

 

1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian do niniejszego Regulaminu w celu dostosowania go do zmian w przepisach obowiązującego prawa lub zmian w oferowanych Usługach.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu odnoszące się do aktualizacji w stosunku do obowiązujących przepisów prawa będą obowiązywać od daty ich wprowadzenia, natomiast pozostałe zmiany w terminie 14 dni od ich wprowadzenia.

3. Informacje na temat zmian w Regulaminie zostaną podane w formie wiadomości e-mail lub w ramach funkcjonalności konta Użytkownika.

4. Zmiana Tabeli opłat nie wymaga zmiany postanowień Regulaminu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowaniem mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), a także inne obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik:
Tabela Opłat
Wzór odstąpienia od Umowy