REGULAMIN APLIKACJI NOTIPORT 

 

§1 

Definicje  
 

Serwis – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem: www.notiport.com 

Aplikacja – narzędzie służące do korzystania z funkcjonalności systemu na stronie internetowej www.notiport.com 

Operator – Notiport Bartosz Kloc (NIP: 6831993550), woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. RZESZÓW, Szopena, nr 59, 35-055, poczta Rzeszów. 

Użytkownik – osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat), posiadająca zarejestrowane konto w aplikacji, które umożliwia oraz uprawnia do korzystania.  

Panel – internetowy system udostępniony dla użytkowników posiadających zarejestrowane konto, służący do korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią niniejszego Regulaminu.  

Konto Użytkownika – prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika zarejestrowanego indywidualne, chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu Użytkownika zarejestrowanego, będące częścią serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu. Posiadanie konta umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Operatora.  

Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na w serwisie poprzez wskazanie podanych w formularzu danych, złożenie wymaganych oświadczeń oraz przesłanie Operatorowi. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Poprawne dokonanie rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika oraz rozpoczęciem Okresu próbnego. 

Usługa – usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu.   

Umowa – nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

System – system operacyjny niezbędny do korzystania z usług. 

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Operatorem na zasadach określonych w Regulaminie. 

Opinia – treść zamieszczona przez Użytkownika, zawierająca ocenę Usługi zrealizowanej na jego rzecz przez Operatora.  

Blokada konta – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z konta z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

Pomoc techniczna – wsparcie Operatora w zakresie obsługi konta Użytkownika. 

Siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć oraz na które nie miał wpływu Operator pomimo dołożenia najwyższej staranności, a w szczególności: klski ywiołowe, pandemia, poar, wojna, uderzenie bomby w infrastrukturę̨ odpowiadającą za działanie aplikacji, trzęsienie ziemi, Awaria infrastruktury dostawcy usług hostingowych, działanie osoby trzeciej, działanie nie korzystne kontrahenta. 

Regulamin – niniejszy dokument, który określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych. Regulamin stanowi treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem, a przystąpienie do rejestracji konta oraz złożenie wymaganych oświadczeń jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy. Integralną część Regulaminu stanowi tabela opłat. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://firma.notiport.com/regulamin-serwisu/

Licencja – licencja niewyłączna, nieodpłatna udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Usługi.  

Newsletter – Użytkownik, który wyrazi chęć otrzymywania od Operatora wiadomości o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach, zmianach.  

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Tabela opłat – integralna część Regulaminu zawierającego informacji o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji.  

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://firma.notiport.com/regulamin-serwisu/

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca z Serwisu 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego); 

Towar – przedmiot i/lub usługa znajdujący się w asortymencie Aplikacji, który może być objęty zamówieniem Klienta; 

Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie. 

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką, kurs online. 

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi, Sprzedawcy lub Operatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. 

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

Przedsiębiorca indywidualny- oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 

§2 

Postanowienia ogólne  

 

1. Podane informacje na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.  

2. Świadczenie wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu Operatora odbywa się za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu – 24 godziny na dobę.  

3. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz marki Notiport jest Operator.  

4. Mając na uwadze stały rozwój Serwisu oraz Usług, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności aplikacji – Panelu dostępnego w ramach Usługi, w szczególności poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług lub usunięcie istniejących, a także zmianę sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba że zakres planowanych zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowego Regulaminu. 

5. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach, o których mowa w ust. 4 powyżej w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia. 

6. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu. 

7. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne oraz dobrowolne dla każdego Użytkownika, a dokonanie Rejestracji nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika.  

8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili Rejestracji konta. 

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie. 

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody który nie powstały z jego winy.  

11. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Operator podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez zastosowanie Blokady Konta lub usunięcie Konta Użytkownika i uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji. Użytkownik jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Użytkownika oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej.   

12. Zarejestrowany Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.  

13. Zarejestrowany Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika.  

14. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie konkretnemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Użytkownika na rzecz innych podmiotów, jak i zakaz udostępniania Konta Użytkownika (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.  

15. Zabrania się Użytkownikowi korzystać z serwisu i Aplikacji w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Operatora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Operatora lub oferowane przez niego Usługi.  

16. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Aplikacji. Operator dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.  

17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, jeżeli zostały spowodowane przez: 

a) działanie Siły wyższej przez które należy rozumieć jako zdarzenia losowe, takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, również̇ wojny, w tym zniszczeniu infrastruktury sieci i infrastruktury dostawcy usług hostingowych 

b) działanie osób trzecich w żaden sposób niezwiązanych z działalnością Operatora, 

c) modernizacje, aktualizacje lub naprawy Serwisu, a przerwa w dostawie nie przekracza 48 h 

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za w związku ze szkodą powstałą na skutek wadliwej działalności operatora usług płatniczych przez zewnętrzne firmy. 

19. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podmiotów, którym udzielił dostępu do konta.  

 

§3  

Właściciel strony internetowej 
 

1. Właścicielem powyżej wskazanego Serwisu jest Bartosz Kloc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Notiport Bartosz Kloc z siedzibą w Rzeszowie (35-055) nr o numerze NIP: 6831993550, REGON: 388660098.  

2. Dane kontaktowe: Bartosz Kloc, tel. 502-649-471, e-mail: bartosz.kloc@notiport.com, adres korespondencyjny 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 59/9.  

 

§ 4 

Warunki korzystania i Rejestracja konta w serwisie 

 

1. W celu korzystania z Serwisu Operatora, wymagane jest posiadanie przez Użytkownika: 

a) urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet,  

b) poprawnie skonfigurowanej przeglądarki w aktualnej wersji z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, 

c) minimalnej rozdzielczość dla aplikacji 1366×768 pikseli 

d) aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.  

2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Operatorowi formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony na stronie internetowej Serwisu.  

3. Niezbędne dane do wypełnienia formularzu to: 

a) nazwa użytkownika – indywidualnie przypisana dla każdego zakładającego konto, używana przy każdorazowym logowaniu na konto Użytkownika, 

b) hasło do konta – Użytkownik zobowiązany jest do podania wymyślonego hasła, które należy podawać podczas każdego logowania. Przy rejestracji konta, wymagane jest podanie dwukrotnie tego samego hasła, 

c) adres e-mail – Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający rejestrację i utworzenie konta, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newsletteru, na podany adres e-mail będą przesyłane darmowe treści zawierające w szczególności informacje handlowe oraz marketingowe; 

4. imię i nazwisko oraz dane związane z nazwą i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej w tym nr NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer telefonu. 

5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

6. W celu prawidłowego zakończenia procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Otworzenie strony internetowej serwisu za pomocą linku aktywacyjnego oraz dokonanie pierwszego logowania stanowi zakończenie procesu rejestracji.  

7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji konta Użytkownika następuje aktywacja konta Użytkownika.   

 

§ 5 

Logowanie do aplikacji 

 

Aby zalogować się za pomocą aplikacji Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia następujących czynności: 

1. Po uruchomieniu aplikacji ukaże się okno logowania. Ze względu na sposób autoryzacji konieczny jest dostęp do sieci Internet, bez której nie będzie możliwości zalogowania się na konto Użytkownika. 

2. Aby zalogować się po raz pierwszy Użytkownik musi podać dane niezbędne do logowania. Przy zakładaniu konta będą to dane, które zostały wymienione w par. 3 niniejszego regulaminu, natomiast podczas logowania do konta już istniejącego Użytkownik będzie zobowiązany do podania używanego loginu oraz hasła. 

4. Użytkownik wybierając opcję zapamiętania hasła umożliwi sobie możliwość braku wpisywania każdorazowo danych potrzebnych do zalogowania.  

5. Dostęp do Konta Użytkownika może zostać dokonany poprzez formularz logowania dostępny w Aplikacji lub Serwisie (również z wykorzystaniem systemu logowania Serwisu Facebook lub Google, jeżeli rejestracja nastąpiła z wykorzystaniem tej metody). Pełna funkcjonalność Aplikacji jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników zarejestrowanych. 

6. Operator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania danych Użytkownika, które zostały podane podczas rejestracji do Serwisu. 

 
 

§ 6 

 

1. Rezerwacje mogą być dokonywane wyłącznie przez Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych. 

2. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość rezerwacji usług u różnych Usługodawców, dostępnych w Serwisie. 

3. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór Usługodawcy, danej usługi oraz daty i godziny wizyty. Wybór następuje przez kliknięcie i otrzymanie potwierdzenia na wskazany adres e-mail. 

4. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość w każdym czasie odwołać potwierdzoną rezerwację u danego Usługodawcy. Odwołanie rezerwacji następuje poprzez wybranie opcji- odwołaj rezerwację i otrzymanie na e-mail podany podczas rejestracji linku potwierdzającego odwołanie rezerwacji. 

5. Usługodawca zostanie poinformowany o odwołaniu rezerwacji poprzez otrzymanie powiadomienia na adres e-mail i/lub wiadomości na konto Usługodawcy. 

6. Usługodawca, u którego zarejestrowany Użytkownik dokonał rezerwacji może w każdym czasie odwołać rezerwację. Użytkownik zostanie poinformowany o odwołaniu otrzymując powiadomienie na wskazany przy rejestracji adres e-mail. 

7. Serwis działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem dokonującym rezerwacji a Usługodawcą, który oferuje swoje usługi w Aplikacji. 

8. Wszelkie roszczenia jakie powstaną z tytułu realizacji danej usługi, czy też nieprawidłowego jej wykonania będą dochodzone bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą. 

9. W przypadku chęci otrzymania przez Użytkownika faktury VAT, należy poinformować o tym Usługodawcę przy dokonywaniu rezerwacji zaznaczając okienko z opcją otrzymania faktury. 

10. Rezerwacji można dokonywać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych w działaniu Serwisu. 

 
 

§ 7 

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

 
 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, chyba że umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pomocą materialnego nośnika.  

2. Do umowy, na mocy której Operator jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

3. Operator dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 

5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. 

6. Jeżeli Operator nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Operator nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy. 

 
 

§ 7a.  

Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

 
 

1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

2) Konsument i Operator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Operator nie dostarczył ich w tym terminie. 
 

§ 7b  

Reklamacja treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

 

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Operatora najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Operator zaakceptował. 

2. Ponadto, aby treść cyfrowa lub usługa cyfrowa mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą: 

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Operatora, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Operator wykaże, że: 

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, 

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; 

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Operatora przed zawarciem umowy. 

3. Operator informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas: 

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub 

2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami. 

4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Operatora zgodnie z ust. 3, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Operatora. 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

6. W przypadku, gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania. 

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

8. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. 

9. Operator nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

10. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. 

11. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 

12. Postanowienia §7, §7a oraz §7b stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 
 

§8 

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

Użytkownik, posiadający zarejestrowane konto Użytkownika za jego pomocą może dokonywać bezpośrednich rezerwacji usług u dostępnych Usługodawców, którzy są również zarejestrowani w aplikacji.  
 

§9  

Prawa i obowiązki Użytkownika 

 

1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej za pomocą poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym oraz niewprowadzających w błąd, 

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, 

c) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, 

e) niezwłocznej aktualizacji danych niezbędnych dla posiadania konta oraz prowadzenia panelu, 

f) terminowego regulowania opłat, 

g) podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia nieuprawnionym osobom wykorzystania danych dostępowych do konta, w szczególności bezpiecznego przechowywania, a także w razie ich wycieku z przyczyn zależnych od Użytkownika do poniesienia odpowiedzialności za powstałe szkody. 

 
 

§10 

Prawa i obowiązki Operatora  

 

1. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Operatorowi przysługuje prawo do dokonania Blokady Konta, gdy: 

a) Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, 

b) Użytkownik używa konta w sposób niezgodny z prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa powyżej, Operator wezwie Użytkownika wyznaczając mu odpowiedni termin do zaprzestania i usunięcia naruszeń. W przypadku braku zaprzestania naruszeń pomimo wezwania, Operator może dokonać Blokady Konta.  

 
 

§10 

Rozwiązanie Umowy przez Operatora  

 
 

1. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w sytuacji, gdy: 

a) Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu w tym w szczególności warunki udzielonej licencji, 

b) Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, 

c) treści zamieszczone przez Użytkownika na stronie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w sytuacji, gdy: Użytkownik dopuszcza się naruszeń o których mowa w paragrafie 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.  

3. Operator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny Blokady Konta, o których mowa paragrafie 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu nie ustaną w terminie 14 dni od jej dokonania. 

 
 

§11 

Prawa własności i prawa autorskie 

 
 

1. Wszelkie materiały umieszczone i udostępnione w serwisie, a także dostępne Usługi w ramach aplikacji tj. forma, sposób przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz przysługują Operatorowi. 

2. Operator aplikacji na potrzeby korzystania przez Użytkowników z dostępnych Usług udziela Użytkownikom nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niezbywalnej Licencji na korzystanie z aplikacji.  

3. Licencja ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego zasięgu sieci Internet. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników do jej tymczasowego używania w ramach trwania umowy o świadczenie usług poprzez jej trwałe zwielokrotnianie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością, która została określona w niniejszym Regulaminie.  

4. Użytkownikowi nie przysługuje żadne inne prawo z zakresu własności intelektualnej niż to, które wynika bezpośrednio z treści Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewywiązywania się z powyższego zobowiązania, będzie to skutkować możliwością naruszenia autorskich praw majątkowych Właściciela aplikacji do Systemu oraz pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności prawnej za takie naruszenia. 

 
 

§13 

Zasady reklamacji 

 

1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Operatorem a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. 

2. Operator jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad.  

3. Reklamację (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres bartosz.kloc@notiport.com 

4. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres: bartosz.kloc@notiport.com. Operator w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Serwisie adres Konsumenta. 

5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Operatora najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Operator zaakceptował. 

6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Operatora, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Operator wykaże, że: 

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, 

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; 

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Operator udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

7. Wadą jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Operator zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Operatora przy zawarciu umowy, a Operator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. 

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyższym zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. 

9. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne. 

10. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Operatora, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

11. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.  

12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 

13. Operator może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Operator może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Operatora. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, będzie on mógł odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

14. Operator dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Operator. 

15. Konsument udostępnia Operatorowi Towar podlegający naprawie lub wymianie. Operator odbiera od konsumenta Towar na swój koszt. 

16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 

17. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi nie będącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Operatora z tytułu niezgodności z treścią umowy za wady rzeczy, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację. 

19. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w § 13 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 
 

§ 14  

Odstąpienie od umowy 

 
 

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Aplikacji lub w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Operator wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, 

b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów; 

3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Operatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1. 

4. Klient może, ale nie ma takiego obowiązku, wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać faksem albo pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

5. Operator zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

7. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Operator jest odbierze Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że nie został poinformowany przez Operatora o prawie do odstąpienia od umowy.  

9. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wybranego przez Użytkownika pakietu. 

10. Prawo do odstąpienia od Umowy, która dotyczy dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy. 

11. Postanowienia § 14 Regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

§ 15 

Przetwarzanie danych osobowych  

 
 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Notiport Bartosz Kloc z siedzibą w Rzeszowie adres e-mail: bartosz.kloc@interia.pl, tel. 502-649-471 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: kontakt@notipor.com  

3. Przetwarzamy dane, które są podawane w ramach korzystania z Serwisu Operatora zawierają: 

a) dane w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, 

b) dane pozostawione w związku z korzystaniem z Serwisu jak również znajdujące się plikach cookies oraz adres IP urządzenia Użytkownika. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie. 

4. Administrator przetwarza dane w celu: 

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO); 

b) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), 

d) marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora). 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej oraz firmie świadczącej usług programistyczne.  

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata. 

6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).  

7. Użytkownikom przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

9. Administrator informuje, że dane będą podlegały profilowaniu.  

10. Dane Użytkowników mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. W celu uzyskania kopii danych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail bartosz.kloc@interia.pl 

 
 

§16 

Postanowienia końcowe  

 

1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian do niniejszego Regulaminu w celu dostosowania go do zmian w przepisach obowiązującego prawa lub zmian w oferowanych Usługach.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu odnoszące się do aktualizacji w stosunku do obowiązujących przepisów prawa będą obowiązywać od daty ich wprowadzenia, natomiast pozostałe zmiany w terminie 14 dni od ich wprowadzenia.  

3. Informacje na temat zmian w Regulaminie zostaną podane w formie wiadomości e-mail lub w ramach funkcjonalności konta Użytkownika.  

4. Zmiana Tabeli opłat nie wymaga zmiany postanowień Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowaniem mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), a także inne obowiązujące przepisy prawa. 

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Operatorem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.). 

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności: 

a) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706); 

b) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 

8. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach i internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail np http://www.krakow.wiih.gov.pl . 

9. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  

10. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

11. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.